Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie „STAL Metale & Nowe Technologie”

Ogólne informacje:
W przypadku chęci publikacji artykułu na łamach czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” prosimy o kontakt mailowy (a.julczewska@elamed.pl) lub telefoniczny (32 788 52 03).

Objętość tekstu:

 • artykuły przesyłane do redakcji mają objętość od ok. 7 do 12 tys. znaków ze spacjami – wszystko zależy poruszanego zagadnienia,
 • redakcja zastrzega sobie prawo do dzielenia tekstów w przypadku, gdy będą one zbyt długie lub gdy będą zawierać dużo materiałów graficznych (po wcześniejszej konsultacji z autorem); tekst będzie w takim przypadku publikowany w kolejnych numerach magazynu,
 • tekst powinien zostać nadesłany w plikach *doc. i *pdf (Times New Roman 12 pkt, pojedyncza interlinia).


Części składowe tekstu:

 • imię i nazwisko autora (-ów), tytuł naukowy, afiliacja,
 • tytuł artykułu (nie powinien on być zbyt obszerny, powinien natomiast przyciągać uwagę i oddawać treść całego artykułu), podtytuł (jeśli zawartość artykułu narzuca zbyt długi tytuł, można użyć podtytułu, który dopełni informacji),
 • lead/streszczenie artykułu (kilkuzdaniowe wprowadzeniem do całej publikacji, mające zachęcić czytelnika, aby zagłębił się w jego zawartość),
 • śródtytuły (krótkie tytuły poszczególnych części artykułu, które nie tylko dynamizują tekst ale dzielą go wizualnie i szeregują go na poszczególne zagadnienia),
 • zdania lub wyrazy pogrubione (muszą mieć merytoryczne uzasadnienie i muszą stanowić najważniejsze stwierdzenia bądź wyrazy, na które autor pragnie zwrócić uwagę czytelnika),
 • bibliografia powinna być ujednolicona w następujący sposób:
 1. pozycje książkowe, np.: Martens N., Morciniec E.: Mały słownik niderlandzko – polski. Wiedza i Ty, Warszawa 2006.
 2. cytowane artykuły, np.: Stefańczyk B., Mieczkowski P.: Sole organometaliczne w mieszankach mineralno – asfaltowych. „Magazyn Autostrady”, nr 6/2008, s. 6-42.
 • w przypadku artykułów naukowych prosimy o uzupełnienie ich o angielskie wersje tytuł, słów kluczowych (w j. polskim i angielskim) i streszczenia.

Zasady recenzowania

Artykuł naukowy to tekst prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przywolaniem cytowanej literatury. Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również glosy lub komentarze prawnicze (zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych).
Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły wcześniej niepublikowane, które przeszły etap weryfikacji redakcyjnej.

Procedura recenzowania — zasady ogólne

 • Wszystkie artykuły naukowe zgłoszone do publikacji w kwartalniku „Utrzymanie Ruchu” podlegają procedurze recenzowania.
 • Artykuł recenzowany jest przez niezależnego recenzenta (w przypadku, gdy artykuł należy do działu, który jest tematem numeru, recenzji dokonuje redaktor honorowy wydania).
 • Recenzentami są samodzielni pracownicy naukowi lub pracownicy ze stopniem naukowym doktora, kompetentni w danym zakresie merytorycznym, spoza ośrodka, z którego jest autor/-rzy.
 • Recenzentów wskazuje redaktor naukowy lub redaktorzy tematyczni.
 • Recenzent przekazuję redakcji recenzję w formie elektronicznej oraz w takiej też formie informuje o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.
 • Ostateczną decyzję w sprawie publikacji artykułu naukowego podejmuje redakcja.
 • Pełna lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej czasopisma.

 
W przypadku finansowania publikacji przez instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia lub inne podmioty, wymagane jest podanie informacji o źródle środków pieniężnych. Informację taką zamieszcza się na końcu publikacji.


Materiał graficzny:

 • materiały graficzne (zdjęcia, rysunki, tabele) powinny zostać nadesłane w jakości nadającej się do publikacji (minimum to 300 dpi w oryginalnym rozmiarze),
 • materiał graficzny powinien być wklejony do dokumentu tekstowego i przysłany osobno,
 • zdjęcia (fot.), tabele, rysunki (rys.) muszą mieć podpis,
 • redakcja pragnie promować autorów, dlatego prosi o nadsyłanie fotografii portretowych w wyżej podanej rozdzielczości,
 • każdy element graficzny powinien zostać kolejno ponumerowany,
 • sugerowane formaty plików graficznych to pdf, jpg, avi, tif, eps
 • w sytuacji, kiedy autor posiada jedynie odbitki zdjęć, które chciałby umieścić w artykule, należy przesłać je na adres redakcji, gdzie zostaną zeskanowane. Redakcja zwraca nadesłane materiały.


Dobre rady:

 • czytelnik jest najważniejszy – przygotowując tekst myślmy przede wszystkim o nim
 • ekonomia i estetyka – długie tytuły, śródtytuły nie są ani atrakcyjne, ani interesujące,
 • przejrzystość tekstu – wypunktowania przyciągają uwagę, jednak zbyt duża ich liczba zaburza płynność tekstu i nie jest dobrze przyjmowana przez czytelników,
 • redakcja nie stosuje podkreśleń w tekście, zamiast tego zaleca się używać pogrubienia (bolda),
 • każde zdjęcie wymaga podania jego źródła; zdjęcia pochodzące z Internetu mają zbyt słabą jakość do publikacji i są niewiadomego pochodzenia; redakcja nie publikuje zdjęć, do których osoba je nadsyłająca nie ma praw autorskich,
 • artykuły nadsyłane bez materiału graficznego będą uzupełniane przez redakcję we własnym zakresie (po konsultacjach z autorem).


Sprawy administracyjne:

 • za opublikowany artykuł redakcja wypłaca honorarium,
 • po decyzji o nawiązaniu współpracy redakcja wysyła formularz danych osobowych, który następnie posłuży do sporządzenia umowy (całorocznej, jednorazowej, bezpłatnej),
 • po sporządzeniu umowy, wysyłana jest ona do autora,
 • po jej podpisaniu i odesłaniu na adres wydawnictwa honorarium jest przelewane na wskazane konto bankowe,
 • autorowi przysługuje jeden egzemplarz autorski, który jest do niego wysyłany po wydrukowaniu numeru.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij