STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 11-12/2016
STAL Metale & Nowe Technologie wydanie nr 11-12/2016

Procesy cięcia termicznego oraz strumieniem wody

Rynek

Aktualności

Wybrane aspekty wdrażania wymagań branży motoryzacyjnej w zakładach przetwórstwa stali

Wdrażanie systemów zarządzania jakością było standardem działania wielu firm w poprzedniej dekadzie. Szczególnie na początku XXI wieku w Polsce obserwowaliśmy prawdziwy boom na tzw. „ISO”. Firmy chwaliły się zdobytymi certyfikatami. Wydaje się jednak, że w ostatnich latach norma ISO:9001 mocno straciła na znaczeniu, nie bez udziału niektórych firm certyfikujących.

Podsumowanie wyników rynku stalowego w 2015 roku w Polsce

Jak co roku, jesienią w dwumiesięczniku „STAL Metale & Nowe Technologie” prezentuję krótkie podsumowanie wyników rynku stalowego w Polsce w poprzednim roku, z podziałem na dystrybucję oraz produkcję. Ostatni rok pod tym względem nie wyróżniał się specjalnie ani na minus, ani, niestety, na plus. Można raczej mówić o pewnej stabilizacji, co najmniej trzeci rok z rzędu.

Artykuł promocyjny

DMG MORI zaprezentuje jedenaście nowoczesnych maszyn podczas Wystawy Firmowej w Pleszewie

Wystawa Firmowa w Pleszewie odbędzie się od 15 do 18 listopada 2016 r. Firma DMG MORI zaprezentuje 11 nowoczesnych maszyn z różnych sektorów przemysłu i przeprowadzi demonstrację ich możliwości technicznych „na żywo”. Szczególnie interesujące będą nowe modele z serii: CLX, CMX V i CMX U, produkowane lokalnie przez firmę FAMOT w Pleszewie.

Technologie cięcia

Wpływ procesów cięcia termicznego i strumieniem wody na własności i jakość powierzchni ciętych stali ulepszonej cieplnie S 960QL

W artykule opisano wpływ procesu cięcia plazmą powietrzną, strumieniem tlenu, wiązką laserową oraz strumieniem wody na jakość powierzchni stali ulepszonej cieplnie S 960QL o grubości 10 mm. Ocenie poddano jakość powierzchni po cięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szczeliny cięcia, sposób przebijania oraz zmiany strukturalne i zmiany twardości przy powierzchni cięcia.

Wpływ parametrów cięcia laserowego na jakość powierzchni cięcia – cz. II

W artykule określono podstawowe parametry wpływające na jakość powierzchni cięcia laserowego. Zwrócono uwagę na wpływ cięcia laserowego na zmiany w warstwie wierzchniej oraz dokładność wycinanego kształtu, a w tym m.in. na: znaczenia ogniska wiązki laserowej, chropowatość powierzchni cięcia, prostopadłość powierzchni bocznej, wielkość szczeliny cięcia. Porównano właściwości technologiczne cięcia różnych gatunków materiałów o różnej grubości: stali węglowej, stali wysokostopowej i stopu aluminium.

Recepta na sukces, czyli jak wybrać maszynę dostosowaną do potrzeb firmy

Znacząca część działalności branży maszyn CNC oparta jest na dostarczaniu obrabiarek przez dystrybutorów, czyli firmy handlowe, które żyją z marży. Pułapką mogą okazać się sytuacje, w których przedsiębiorca, nie mając jasno określonych potrzeb zakupowych, zdaje się na doradztwo techniczne sprzedawcy. W efekcie zamiast maszyny dostosowanej do swoich potrzeb może kupić drogie urządzenie, którego parametry techniczne przekraczają jego rzeczywiste zapotrzebowanie.

Od standardu do maksymalnej personalizacji

Centra serwisowe zajmujące się obróbką blach są w obliczu inwestycji bardzo wymagające. W przypadku linii do cięcia blachy z kręgu zasadniczo narzucają określone parametry wydajności, niezawodności, wszechstronności i dokładności.

Kluczowe czynniki wpływające na efektywność produkcji

Efektywność − słowo-klucz we wszystkich procesach, nie tylko tych związanych z produkcją. Temu, jak wiele czynników wpływa na utrzymanie lub zmianę efektywności procesów produkcyjnych, można by poświęcić cały cykl artykułów, analizując przede wszystkim czynniki wewnętrzne, ale również niejednokrotnie i zewnętrzne.

Technologie łączenia

Nikt w spawalnictwie do tej pory nie myślał w ten sposób o ochronie zdrowia spawaczy...

Spawanie wiąże się nieodłącznie z wytwarzaniem się dymu spawalniczego, a wraz z nim rakotwórczych substancji wnikających bezpośrednio do pęcherzyków płucnych. Człowiek, który przebywa dzień w dzień w takim środowisku, jest stale narażony na ich wdychanie, nawet jeśli sam nie jest spawaczem. Właśnie pojawiła się technologia, która pozwala bez udziału człowieka kontrolować jakość powietrza w hali spawalniczej i dba o optymalne wykorzystanie istniejącej filtrowentylacji.

Spawanie laserowe złączy doczołowych z austenitycznej stali nierdzewnej AISI 304

Przedmiotem badań była analiza wpływu podstawowych parametrów spawania laserowego (tj. mocy wiązki laserowej i prędkości spawania oraz energii liniowej spawania) złączy doczołowych blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 2,0 mm na kształt i jakość złączy. Wstępne próby symulowanego spawania laserowego poprzez przetapianie blach ze stali austenitycznej (ang. bead-on-plate welding), jak i spawania właściwych złączy próbnych wykonano przy użyciu lasera diodowego dużej mocy firmy ROFIN DL 020, techniką bez materiału dodatkowego. Krytycznym parametrem decydującym zarówno o własnościach mechanicznych, ale również odporności korozyjnej złącza (obszar spoiny oraz SWC) w przypadku stali nierdzewnych o strukturze austenitycznej jest energia liniowa spawania, która powinna być ograniczona do minimum, przy zapewnieniu pełnego przetopienia blach oraz poprawnego kształtu spoiny. Badania wykazały, że możliwe jest wykonanie laserem diodowym złączy doczołowych blach ze stali AISI 304 o grubości 2,0 mm o poprawnym kształcie i wysokiej jakości.

Obróbka

Porównanie strategii frezowania czołowego w celu wyboru optymalnego sposobu obróbki

Współcześnie w obróbce skrawaniem wiodąca rola przypada obrabiarkom sterowanym numerycznie (CNC). Upowszechnienie obrabiarek CNC nierozerwalnie związane jest z daleko posuniętym skomputeryzowaniem projektowania procesów technologicznych. Ten stan rzeczy implikuje również przeniesienie znacznej części ciężaru odpowiedzialności za jakość produktu końcowego na technologa programistę. Odpowiednie wykorzystanie oprogramowania dedykowanego symulacji przebiegu procesu technologicznego pozwala na jego weryfikację, ewaluację, a także porównanie kilku jego wariantów już na etapie przygotowania produkcji. Pozwala to na świadomy i racjonalny wybór najlepszej strategii obróbki ocenianej według reguł ustalonych przez producenta.

Stale do nawęglania − podstawowy materiał na przekładnie stożkowe i hipoidalne – cz. I

W artykule podano i krótko skomentowano wybrane konstrukcyjne i technologiczne parametry stali do nawęglania, których znajomość jest niezbędna dla producentów i eksploatatorów przekładni stożkowych i hipoidalnych o krzywoliniowej linii zęba. Należą do nich: twardość otoczki przy obróbce frezowaniem głowicami z nożami ze stali szybkotnącej oraz twardość rdzenia i powierzchni zęba po obróbce cieplnej, grubość warstwy nawęglanej, odkształcenia cieplne oraz dopuszczalne wartości naprężeń zmęczeniowych na złamanie zęba u podstawy zęba i zmęczeniowych naprężeń stykowych, przyjmowane w algorytmach firmy Gleason i opartych na nich algorytmach normy AGMA. Krótko omówiono metody minimalizowania wpływu naprężeń cieplnych na dokładność uzębienia. Dokonano zestawienia oznaczeń i zastosowań stali do nawęglania stosowanych dotychczas na koła stożkowe i hipoidalne w Polsce i w USA. Omówiono, opracowaną w ostatnich latach, nową generację stali do nawęglania przeznaczoną na koła pracujące w skrajnie niekorzystnych warunkach. Zasygnalizowano również zmiany, jakie nastąpiły w obróbce cieplnej, umożliwiające znaczny wzrost jakości i wytrzymałości przekładni. Przedstawiono sytuację w zakresie produkcji przekładni stożkowych i hipoidalnych w Polsce i propozycje jej poprawy.

Modyfikacja powierzchni stali przy użyciu technologii FSP

W artykule przedstawiono nową technologię tarciowej modyfikacji warstw wierzchnich z mieszaniem materiału (ang. friction stir processing − FSP). Technologia ta wywodzi się z metody zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (ang. friction stir welding – FSW). Na podstawie przeglądu literatury omówiono zalety oraz możliwe zastosowania technologii FSP do modyfikowania stali. Wskazano na to, że technologia ta powinna uzyskać uznanie w polskim przemyśle, który jest coraz bardziej zainteresowany wdrażaniem innowacyjnych technologii.

Artykuł promocyjny

Roboty GSK

Od paru lat w Polsce można zaobserwować wzrost zainteresowania tematem zrobotyzowanych stanowisk pracy. Wielu właścicieli firm stara się jak najbardziej zautomatyzować swoją działalność, by przynosiła większe zyski. Jednak na początku trzeba sporo zainwestować, a do tego potrzebne jest przekonanie o korzyściach płynących z tej inwestycji. Zasięg zautomatyzowanych rozwiązań poszerza się z dnia na dzień. Efektem tego jest wzrost sprzedaży robotów przemysłowych na świecie w 2014 roku o 29%. Pierwsze współpracujące roboty na świecie pojawiły się na rynku w 2009 roku. Duże, średnie oraz małe przedsiębiorstwa szukają nowych sposobów optymalizacji procesu produkcji, aby móc ze sobą konkurować w skali globalnej.

Obróbka

Ocena i badanie jakości narzędzi skrawających – cz. IV

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oceny i badania jakości narzędzi do obróbki wiórowej. W części IV piszemy dalej o kompleksowej ocenie właściwości użytkowych narzędzi skrawających, w tym z wykorzystywaniem monitorowania zużycia na obrabiarce.

Gięcie rur ze stali nierdzewnych

W pracy scharakteryzowano proces gięcia rur ze stali nierdzewnych i istotne dla niego parametry materiałowe. Omówiono plastyczność, zdolność do umocnienia przez zgniot, efekt sprężynowania powrotnego, wpływ na własności magnetyczne formowania na zimno, charakterystyczne dla stali nierdzewnych. Przedstawiono wpływ umocnienia zgniotem na własności wytrzymałościowe wybranych gatunków stali. Omówiono wpływ składu chemicznego stali oraz jej stanu dostawy na przydatność do gięcia rur ze stali nierdzewnych. Zwrócono również uwagę na konieczność czyszczenia elementów formowanych po procesie obróbki w celu zachowania pierwotnej odporności korozyjnej stali nierdzewnych.

Badanie wpływu czasu na zdolność chłodzącą olejów hartowniczych

Badano wpływ czasu na zdolność chłodzącą olejów hartowniczych Hartex 70S, Hartex 70, Hartex 120, OH 70 i OH 120M, produkowanych przez firmę Orlen Oil SA. Zdolność chłodzącą olejów badano za pomocą urządzenia ivf SmartQuench w stanie świeżym i po upływie trzech lat przechowywania. Obliczano współczynnik intensywności chłodzenia HP oraz zależności współczynnika przejmowania ciepła α od temperatury T. We wszystkich przypadkach stwierdzono wzrost współczynnika HP z upływem czasu.

Hutnictwo i odlewnictwo

Metody CVD

Inżynieria powierzchni to dziedzina nauki o bardzo dużych perspektywach rozwoju i ogromnym znaczeniu w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie. Rozwój w zakresie zwiększania trwałości eksploatacyjnej elementów konstrukcyjnych maszyn i ogromnej liczby narzędzi dokonuje się w głównej mierze dzięki coraz powszechniejszemu wykorzystaniu technik nanoszenia różnorodnych powłok. Szeroki wybór ogólnie dostępnych rodzajów powłok oraz technologii ich nanoszenia jest efektem coraz to większego zapotrzebowania na nowoczesne metody ochrony powierzchni materiałów. Poprzez odpowiedni dobór i sposób wykonania warstw oraz powłok uzyskuje się zwiększoną niezawodność pracy części maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie ich awaryjności.

Wydarzenia

Otwarcie Centrum Technologii Laserowych − 10 lat sukcesów TRUMPF w Polsce

Niemiecki producent narzędzi i urządzeń do laserowej obróbki metalu, spółka TRUMPF, która zainwestowała już na polskim rynku 20 mln zł (4,6 mln euro), otwiera swoją nową siedzibę.

Fiber Days już po raz trzeci!

Lasery włóknowe cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Z roku na rok przybywa entuzjastów tej technologii, a dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji przekonać się o jej zaletach, firma IPG Photonics przygotowała konferencję Fiber Laser Days 2016.

TOOLEX – narzędzie biznesowego sukcesu!

W sosnowieckim Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia zakończyła się dziewiąta już edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX.

Wydarzenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij