W dniach 26-29 czerwca 2018 r. W Warszawie odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Modern Steels and Iron Alloys MSIA'2018, organizowana przez Politechnikę Warszawską.

Konferencja poświęcona jest nowym osiągnięciom w dziedzinie zaawansowanych stali o podwyższonej wytrzymałości (AHSS), w tym stali nanostrukturalnych, stali wielofazowych (CP), stali z efektem TRIP (przemianą indukowaną odkształceniem plastycznym) oraz nanostrukturalnych odlewniczych stopów żelaza.
W trakcie konferencji przedstawione zostaną również najnowsze osiągnięcia w obszarze obróbki cieplnej, cieplno-plastycznej cieplno-chemicznej, jak również w zakresie metod łączących obróbkę cieplną i technologie inżynierii powierzchni.  Specjalne sesje zostaną poświęcone nowoczesnym technologiom spawalniczym oraz zjawiskom odkształceń hartowniczych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona praktycznym zastosowaniom nowoczesnych stali i żeliw.

Zaproszeni przez Organizatorów Prelegenci są najlepszymi ekspertami w dziedzinie nowych generacji stali i odlewniczych stopów żelaza, przemian fazowych i mikrostrukturalnych oraz nowoczesnych metod obróbki cieplnej.

Organizatorzy mają nadzieję, że przedstawione referaty dadzą szeroki obraz aktualnego stanu wiedzy w zakresie nowoczesnych stali i stopów żelaza, ich mikrostruktury i właściwości oraz innowacyjnych obróbek cieplnych, cieplnochemicznych i cieplno-plastycznych, a także pozwolą określić kierunki dalszego rozwoju nowoczesnych stali i stopów żelaza.

Liczymy, że w konferencji, obok naukowców z całego świata, wezmą udział przedstawiciele hutnictwa, przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego, a także producenci urządzeń technologicznych. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się platformą do nawiązywania nowych kontaktów między naukowcami i przedsiębiorcami i przyczyni się do szerszej wymiany wiedzy między ośrodkami akademickimi i partnerami przemysłowymi.
Referaty badawcze zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w  wybranych czasopismach naukowych z Listy Filadelfijskiej.