Instytut Spawalnictwa i ośrodki spawalnicze z całej Polski, we współpracy z Sekcją Spawalniczą SIMP, od wielu lat organizują spawalniczą konferencję naukowo-techniczną.

Tym razem Instytut Spawalnictwa zaprosił przedstawicieli przemysłu i ośrodków naukowych do Sosnowca, gdzie podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWelding została zorganizowana 58. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza.

Patronat nad konferencją objął Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Ponadto, przy organizacji tego wydarzenia Instytut Spawalnictwa współpracował z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (IATI).  Wsparcie w organizacji konferencji Instytut otrzymał również ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansowało konferencję ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Konferencja odbywała się pod hasłem „Technologie XXI wieku”. Tytuł trafnie oddaje poruszaną podczas sesji tematykę, ponieważ prelegenci przedstawiali wyniki swoich badań nad innowacyjnymi materiałami i technologiami, takimi jak m.in. tarciowe metalizowanie ceramiki, zgrzewanie komponentów z tworzyw sztucznych i stali, a także łączenie ulepszanych cieplnie stali stosowanych na osłony balistyczne. Omawiano nowoczesne, szybko rozwijające się procesy, takie jak spawanie laserowe, spawanie wiązką elektronów, zgrzewanie łukiem wirującym, wykorzystanie zgrzewarek inwertorowych o podwyższonej częstotliwości, a nawet klejenie. Konferencja, w której uczestniczyło ponad 350 osób, wraz z targami spawalniczymi była najważniejszym wydarzeniem w branży spawalniczej tego roku w Polsce. W konferencji uczestniczyli goście zagraniczni, na czele z prof. Garym B. Marquisem, dziekanem School of Engineering na uniwersytecie w Aalto (Finlandia) i Prezydentem Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa.

Program konferencji obejmował 24 referaty, z czego 10 wystąpień przygotowali autorzy z ośrodków naukowych i firm zagranicznych. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele takich krajów, jak Niemcy, Austria, Finlandia, Holandia, Słowacja, Bułgaria i Ukraina. Pozostali prelegenci reprezentowali najważniejsze krajowe ośrodki spawalnicze - uczelnie techniczne i Instytut Spawalnictwa. Oprócz wystąpień na sesji plenarnej, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wynikami badań polskich naukowców przedstawionymi w formie 14 posterów. Wszystkie wygłaszane referaty zostały opublikowane w piątym numerze „Biuletynu Instytutu Spawalnictwa”.

Podczas konferencji odbyły się także wydarzenia towarzszące. Pierwszego dnia miała miejsce uroczystość wręczenia Medali im. Stanisława Olszewskiego. Inicjatorem tego wyróżnienia jest Sekcja Spawalnicza Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich, a medalami są honorowani  najwybitniejsi polscy i zagraniczni spawalnicy, a także osoby i instytucje zaangażowane w rozwój spawalnictwa.

Kolejnym bardzo interesującym wydarzeniem okazała się specjalna sesja tematyczna, poświęcona roli spawalnictwa w budowie elektrowni jądrowej oraz perspektywom udziału polskiego przemysłu w budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Głównym organizatorem sesji był Instytut Spawalnictwa, przy wsparciu Ministerstwa Energii. Celem sesji było przybliżenie przedstawicielom polskiego przemysłu zagadnień dotyczących konstrukcji reaktora jądrowego, obudowy bezpieczeństwa oraz wielu innych elementów metalowych, które należałoby spawać podczas budowy elektrowni jądrowej, w zależności od typu reaktora i jego dostawcy, jak również stosowanych w tym celu kodów i norm. Do wygłoszenia referatów zaproszono przedstawicieli firm, potencjalnych dostawców technologii jądrowej, tj.: Areva/EDF, Hitachi-GE oraz Westinghouse. Głos zabrali również przedstawiciele Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii oraz Instytutu Spawalnictwa.

Podsumowując należy podkreślić aktualność i różnorodność tematyki wygłaszanych podczas konferencji referatów. Konferencja miała charakter międzynarodowy a ilość uczestników biorących udział zarówno w poszczególnych sesjach, jak i dyskusjach po zakończeniu niektórych wystąpień, świadczy o dużym zainteresowaniu poruszanymi zagadnieniami.

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej, 59. Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej, która zostanie zorganizowana w dniach 10-12 października 2017 r. w Poznaniu. Natomiast jubileuszowa, 60. Konferencja, tradycyjnie odbędzie się jesienią 2018 r. w centrum wystawienniczym ExpoSilesia w Sosnowcu.

Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej
Instytut Spawalnictwa